WIJZE VAN BEREKENING EN UITKERING VAN DE RENTE VAN DE OP DE BIJZONDERE REKENING GESTORTE GELDEN (ARTIKEL 25, ZEVENDE LID VAN DE WET) (ART. 4-7)

Vrijdag 14 april 2023
  1. De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijdsduur dat het bedrag op de
    bijzondere rekening(en) staat.
    2. De rente wordt berekend naar evenredigheid van hetgeen ten gunste van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) is gestort.

(DOWNLOAD Hier plaatsen)