CONTACT OPNEMEN

CONTACT OPNEMEN / ADVIESGESPREK AANVRAGEN

 

Wil je meer weten van De Notarisadministratie? Aarzel niet en mail ons.

Samen inventariseren we of De Notarisadministratie voor jou een interessante partij kan zijn.
Welke administratieve taken jij uit wilt besteden, of waar je advies of begeleiding bij zoekt.

Uiteraard is het mogelijk om eerst vrijblijvend kennis te maken.

Algemene Voorwaarden van De Notarisadministratie B.V.


Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden van De Notarisadministratie B.V. wordt verstaan onder:
1.1 De Notarisadministratie:
In Apeldoorn gevestigd administratiekantoor dat administratieve, fiscale en aanverwante diensten aanbied aan
ondernemingen, ondernemers en particulieren, meer in het bijzonder voor notariskantoren.
1.2 Opdrachtgever:
Alle natuurlijke- en rechtspersonen, voor wie De Notarisadministratie B.V. krachtens overeenkomst van
opdracht diensten en/of werkzaamheden verricht.
1.3 Opdracht:
De schriftelijke, mondelinge of impliciete overeenkomst, waarbij De Notarisadministratie B.V. jegens een
opdrachtgever verbindt administratieve, fiscale en aanverwante werkzaamheden te verrichten.
1.4 Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en De Notarisadministratie B.V. tot het verrichten van werkzaamheden
door De Notarisadministratie B.V. ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de
opdrachtbevestiging.
1.5 Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door De Notarisadministratie B.V. uit anderen
hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.6 Bescheiden:
Alle door Opdrachtgever aan De Notarisadministratie B.V. ter beschikking gestelde goederen, waaronder
fysieke stukken, digitale bestanden of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de
opdracht door De Notarisadministratie B.V. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers
Artikel 2: Toepasselijke Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen,
opdrachten tot dienstverlening en overige contracten en overeenkomsten van De Notarisadministratie B.V.
met opdrachtgevers.
2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk akkoord bevonden door
De Notarisadministratie B.V. en zulks schriftelijk door De Notarisadministratie B.V. is bevestigd. Aan deze
overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor latere Opdrachten.
2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De
Notarisadministratie B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op elke
(vervolg)offerte, (vervolg)overeenkomst, (vervolg)opdracht en/of opdrachtbevestiging die voortbouwt en/of
voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
verklaard.
2.5. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door De Notarisadministratie
B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Opdracht en komt
tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door De
Notarisadministratie B.V. retour is ontvangen.
3.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, of indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is
ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden op het moment wij op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht zijn
gestart.
3.3. Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dient De
Notarisadministratie B.V. potentiële Opdrachtgevers te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens
wij met de uitvoering van de Opdracht kunnen beginnen. Verificatie van de door de potentiële Opdrachtgever
verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke
en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voor Opdrachtgevers die
zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele
zakelijke dienstverleners. Wij kunnen Opdrachtgever om medewerking vragen ten aanzien van de identificatie
en de verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie overeenkomstig de wet is geschied is
voorbehouden aan De Notarisadministratie B.V. .
3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de
verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 4: Benodigde informatie
4.1 De Opdrachtgever is gehouden De Notarisadministratie B.V. tijdig alle informatie te verstrekken, welke De
Notarisadministratie B.V. naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of
waarvan uitvoerder behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig en/of
Algemene voorwaarden De Notarisadministratie B.V. 2
vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door De Notarisadministratie
B.V. verzocht.
4.2 De Notarisadministratie B.V. heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment
dat Opdrachtgever aan in artikel 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De
Notarisadministratie B.V. verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever de in artikel 4.1
genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet
aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de
Opdrachtgever en is De Notarisadministratie B.V. bevoegd de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
werkzaamheden in rekening te brengen.
4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende schade, ontstaan door het niet, niet
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of
medewerkers, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.6 De Notarisadministratie B.V. is gehouden de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
waarin of waarop de door de Opdrachtgever aan De Notarisadministratie B.V. verstrekte informatie is
vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers –
op verzoek van de Opdrachtgever aan deze terug te geven zodra de opdracht waarvoor de informatie was
verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat de Opdrachtgever alle in
verband met de uitvoering van de opdracht of de beëindiging van de overeenkomst aan De
Notarisadministratie B.V. verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst
5.1 De Notarisadministratie B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt
uitgevoerd. De Notarisadministratie B.V. zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en
verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
5.2 De Notarisadministratie B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden hebben wij een
inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De Notarisadministratie B.V. kan evenwel niet
instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.3 De Notarisadministratie B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door De Notarisadministratie B.V.
aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van De Notarisadministratie B.V. wenselijk is.
5.4 De Notarisadministratie B.V. voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem
toepasselijke gedrags- en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist.
5.5 Wij houden ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken. Dat
dossier is eigendom van De Notarisadministratie B.V.
5.6 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn
levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De Notarisadministratie B.V. en mitsdien geen grond voor
ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen
Opdrachtgever en De Notarisadministratie B.V. overeengekomen is.
5.7 De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld -specifiek
gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal De
Notarisadministratie B.V. daarover aan Opdrachtgever rapporteren. De Notarisadministratie B.V. is daarbij
gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 6: Honorarium
6.1 De Notarisadministratie B.V. heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de
uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door De Notarisadministratie
B.V. in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel
daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend
met de einddeclaratie.
6.2 Het honorarium van De Notarisadministratie B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte
werkzaamheden.
6.3 Het honorarium van De Notarisadministratie B.V. kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per
Opdracht en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door De Notarisadministratie B.V. gewerkte
tijdseenheid.
6.4 Indien een per Opdracht vastgesteld bedrag is overeengekomen, is De Notarisadministratie B.V.
gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de
Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever
alsdan eveneens verschuldigd is.
6.5 Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of
prijzen een wijziging ondergaan, is De Notarisadministratie B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en De Notarisadministratie B.V. hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
6.6 Het honorarium van De Notarisadministratie B.V., zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties
van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen
termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, door middel van stortingen ten
Algemene voorwaarden De Notarisadministratie B.V. 3
gunste van een door De Notarisadministratie B.V. aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling
betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
7.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Notarisadministratie
B.V. , zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag,
Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de
dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van De Notarisadministratie B.V.
7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, heeft De Notarisadministratie B.V. het recht de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, het indienen van belastingaangiften en het publiceren van jaarrekening(en), tot het
moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
7.4 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn
voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling
overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met
een minimum van €250,-.
7.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van De
Notarisadministratie B.V. daartoe aanleiding geeft, is De Notarisadministratie B.V. gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Notarisadministratie B.V. te
bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Notarisadministratie B.V.
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Notarisadministratie B.V. uit welken hoofde ook verschuldigd
is, direct opeisbaar.
7.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.
Artikel 8: Intellectuele eigendom
8.1. De Notarisadministratie B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in
het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere
rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.
8.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden onze producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere
geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
8.3. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke
toestemming van De Notarisadministratie B.V. toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke
documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het
doel van de Opdracht.
8.4 Ingeval van beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel De Notarisadministratie B.V. daartoe
verplicht, zijn wij en de door De Notarisadministratie B.V. ingezette perso(o)n(en) verplicht tot geheimhouding
tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.
9.2. Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te
beschermen en de door De Notarisadministratie B.V. in te schakelen derden en medewerkers in lichten over
het vertrouwelijke karakter van de informatie.
9.3. Verwerking van persoonsgegevens door De Notarisadministratie B.V. vindt plaats conform de
toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zijn wij niet gerechtigd de
vertrouwelijke informatie die aan De Notarisadministratie B.V. door Opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt in het geval De Notarisadministratie B.V. optreed in een tucht-, civiele- of
strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
9.4 De Notarisadministratie B.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of
vergelijkende doeleinden.
9.5. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht
tot openbaarmaking of daartoe door De Notarisadministratie B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van onze rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke
uitingen, niet aan derden openbaren.
9.6. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
Artikel 10: Overmacht
10.1 Indien De Notarisadministratie B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de
normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat
De Notarisadministratie B.V. alsnog in staat is deze op de overeen gekomen wijze na te komen.
10.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in artikel 10.1 zich voordoet, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht
op enige schadevergoeding bestaat.
Algemene voorwaarden De Notarisadministratie B.V. 4
Artikel 11: Opzegging
11.1. Opdrachtgevers kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met een opzegtermijn van 3
maanden.
11.2. De Notarisadministratie B.V. kan de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming
van een redelijke opzegtermijn van in ieder geval 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
beëindiging of beëindiging op een dergelijk termijn verzetten.
11.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door De Notarisadministratie B.V., heeft Opdrachtgever
recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Wij
behouden in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door
De Notarisadministratie B.V. tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de
werkzaamheden voor De Notarisadministratie B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dienen Partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en
documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te
stellen. Wij zijn gerechtigd deze verplichting eenzijdig op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle
declaraties voor onze werkzaamheden volledig heeft voldaan.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen
die van De Notarisadministratie B.V. kan worden verwacht. De Notarisadministratie B.V. is jegens
Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze is
beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog
verschuldigd is voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit.
Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het
kader van de Opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan De
Notarisadministratie B.V. heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste drie maanden voor de onder
de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Onze beperking van
aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of
indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.
12.2. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor:
– schade die ontstaat doordat wij voldoen aan de voor De Notarisadministratie B.V. geldende wet- en
(beroeps)regelgeving
– schade die ontstaat door iedere fout die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die
Opdrachtgever aan De Notarisadministratie B.V. heeft verstrekt
– schade die ontstaat door iedere fout die het gevolg is van foutief klaargezette en uitbetaalde bedragen van de
(derdengelden)rekeningen van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft zelf ten aller tijde aansprakelijk voor de
uitgevoerde betalingen, ongeacht of deze door De Notarisadministratie B.V. zijn klaargezet
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte-, of gevolgschade.
12.3. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van
aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan
die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren
schadevergoeding onderling te verdelen.
12.4. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens De Notarisadministratie B.V.
Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen De
Notarisadministratie B.V. en niet tegen onze aandeelhouders, werknemers of door De Notarisadministratie B.V.
ingeschakelde derden.
12.5. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de
door De Notarisadministratie B.V. voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve
hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
12.6. Opdrachtgever vrijwaart De Notarisadministratie B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan De Notarisadministratie B.V. onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen
of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid van De Notarisadministratie B.V..
12.7. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald, geven wij geen beleggingsadviezen hetgeen
tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als
beleggingsadviezen.
Artikel 13: Contractsoverneming
13.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan
derden, tenzij De Notarisadministratie B.V. hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Wij zijn gerechtigd aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake
relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te
leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
13.2. In geval van contractoverneming vrijwaart Opdrachtgever De Notarisadministratie B.V. ter zake van alle
aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige
verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige
dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
Artikel 14: Internetgebruik
14.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt er gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen
Algemene voorwaarden De Notarisadministratie B.V. 5
zoals e-mail en diverse digitale diensten van derden. Partijen erkennen dat er aan het gebruik van digitale
communicatiemiddelen en diensten risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – niet gegarandeerde
bezorging van communicatie, vertraging en virussen.
14.2. De data uit onze computersystemen leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door De
Notarisadministratie B.V. verstuurde digitale communicatie en gebruikte digitale diensten tot het moment dat
tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.
14.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever ten gevolge van het
gebruik van digitale communicatie of diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van
niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale communicatie, onderschepping of manipulatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van digitale
communicatie, voor digitale communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg
is van onze opzet of grove schuld.
Artikel 15: Wervingsverbod
Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de
Opdracht medewerker(s) die vanuit De Notarisadministratie B.V. betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij
de uitvoering van de Opdracht niet in dienst nemen, noch met deze medewerker(s) over indiensttreding
onderhandelen. Indien Opdrachtgever ondanks dit wervingsverbod toch medewerker(s) van De
Notarisadministratie B.V. in dienst neemt, is hij aan De Notarisadministratie B.V. een direct opeisbare boete
verschuldigd gelijk aan zes maanden brutoloon van de betreffende medewerker(s), onverminderd De
Notarisadministratie B.V. recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16: Vervaltermijn
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden
van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens De Notarisadministratie B.V. in ieder geval na het verstrijken
van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of
bevoegdheden jegens De Notarisadministratie B.V. kan aanwenden.
Artikel 17: Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van De Notarisadministratie B.V. zal die rechten en
bevoegdheden onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling
of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
Artikel 18: Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige
bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat
betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop
wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 19: Nawerking
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na
beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden
blijven binden.
Artikel 20: Strijdige clausules
In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden
bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 21: Wijzigingsbeding
Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang is en
de Opdrachtgever niet onevenredig zwaar benadeeld wordt.
Artikel 22: Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Notarisadministratie B.V. is Nederlands recht van
toepassing.
22.2. Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie beslecht
worden door bindende arbitrage bij een onafhankelijke en door partijen gezamenlijk aan te wijzen derde.
Slechts in tweede instantie worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn.
EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN
De Notarisadministratie B.V.
Apeldoorn, 4 juni 2018