Het bestuur van de KNB is van mening dat notarissen zo min mogelijk contanten moeten aannemen of uitbetalen en heeft daarom, mede gehoord de ledenraad, besloten het bedrag dat aan of door notarissen betaald mag worden in contanten vast te stellen op maximaal € 2.500. Hiermee wordt afgeweken van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) 2018 en het daarmee samenhangende uitvoeringsbesluit. De daarin opgenomen objectieve indicator voor de meldingsplicht geldt voor bedragen van € 10.000 of meer.

NB: Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. Dit reglement is daarop dan ook niet van toepassing.

Bron: KNB(Toelichting februari 2019)