BELANGRIJKE INFORMATIE: CIRCULAIRE 2024 VAN HET BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT (BFT) VOOR NOTARISKANTOREN

Vrijdag 19 januari 2024

Met de "circulaire 2024" wil het Bureau Financieel Toezicht (BFT) je informeren over hoe je de jaargegevens van 2023 en de kwartaalcijfers van het boekjaar 2024 moet indienen.

Als we praten over het boekjaar 2023, bedoelen we een boekjaar dat begonnen is in 2023 en eindigt op of na 31 december 2023. Voor boekjaar 2024 geldt dat het begint op of na 1 januari 2024.

Jaarlijks variëren de transactiestromen via derdengeldrekeningen in het notariaat tussen de €100 miljard en €400 miljard, afhankelijk van pieken in de vastgoedmarkt, hypothekenmarkt, aandelentransacties, en afwikkelingen van boedels en nalatenschappen. Nederland telt ongeveer 770 notarisorganisaties, waarvan ongeveer 60 samenwerkingsverbanden zijn van notarissen met advocaten en fiscalisten.

Een gemiddeld notariskantoor (niet zijnde een IDS-kantoor) verwerkt jaarlijks zo'n €100 miljoen tot €500 miljoen via zijn derdengeldrekening(en), afhankelijk van de grootte en marktpositie. Het belang van adequaat toezicht hierop is van maatschappelijk belang voor iedereen.

Deze circulaire 2024 informeert jou en je accountant over de termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT, inclusief de bij te voegen accountantsverklaringen en mededelingen van de fiscalist bij privé.

We zijn in gesprek met de KNB, NBA en het BFT om in de toekomst tot een meer passende indiening te komen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we het je weten.

Met betrekking tot het rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden (standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden), is sinds 2019 de invulling hiervan vormvrij. Je kunt nog steeds de indeling van het rapport uit de circulaire 2019 gebruiken, zoals opgenomen op de website van het BFT.

Sinds medio 2022 maakt het BFT gebruik van het nieuwe DiginBFT portaal voor de indiening van cijfers en gegevens. Zorg ervoor dat je verslagstaten digitaal ondertekend zijn met een gekwalificeerde handtekening via dit portaal.

Als je na indiening een fout ontdekt, meld dit dan aan het BFT via diginbft@bureauft.nl. Geef de omvang, aard en achtergrond van de fout aan. Afhankelijk van de melding kan het nodig zijn om de verslagstaten opnieuw in te dienen.

Meer informatie, inclusief veelgestelde vragen voor het notariaat, kun je vinden op de website van het BFT. Let op de belangrijke aandachtspunten voor 2023 bij het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening/jaarverslagstaten.

We hopen dat deze informatie behulpzaam is voor een vlotte indiening en staan open voor verdere vragen.